Mae Cyngor Cymuned Rhosyr yn cyfarfod ar y dydd Llun olaf pob mis ar wahân i’r misoedd Awst a mis Rhagfyr. Mae’r Cyngor Cymuned yn gwasanaethu ardaloedd Llangeinwen, Niwbwrch, Dwyran a Llangaffo ar Ynys Môn ac yn cynnwys 15 aelod etholedig o’r gymuned leol. Mae’n aelod o Un Llais Cymru ac mae’n cynrychioli’r trigolion lleol yn y pwyllgor cyswllt Cyngor Sir

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb dros gynnal a chadw’r llwybrau troed cyhoeddus yn y pentref ac ar gyfer y gwrychoedd gynnal a chadw’r a’r ddau mynwentydd lleol.

Rhosyr Community Council meets on the the last Monday of every month apart from the months of August and December, when no meetings are held.   The Community Council serves the areas of Llangeinwen, Newborough, Dwyran and Llangaffo on Anglesey and is made up of 15 elected members from the local community. It is a member of One Voice Wales and represents the local residents at the County Council liaison committee

The Council has responsibility for the maintenance and upkeep of the public footpaths in the village and for the maintenance and upkeep hedges and the two local cemetries.

Privacy Notice

Any personal information such as name, postal address, telephone number and email address given via this website will only be used to provide a requested service and will not be disclosed to any other third party without your prior permission or unless we are required to do so by law.

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. Rhagor o wybodaeth. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers. Further information.

Close